Happy 147th birthday, Nebraska!

Nebraska

Nebraska became the 37th state on March 1, 1867.

Video link

Advertisements